Zoradiť podľa:
Počet položiek: 88
V tomto článku Vám predstavíme postup aktualizácie licenčných údajov v aplikácii iKelp Jedáleň. Viac...
V prípade, že v jedálni využívate výdajový alebo objednávaci terminál, dodávateľ Vám dodal externú RFID čítačku na pripojenie k PC prostredníctvom USB portu. Tento snímač Vám umožňuje jednotlivým stravníkom prideliť identifikátory (kartičky, prívesky, visačky, ...). Tento návod je určený skusenejším... Viac...
Testovaciu databázu Jedáleň Test používajte v prípade, že ešte neviete poriadne pracovať s aplikáciou iKelp Jedáleň a bojíte sa, že urobíte nejakú chybu. Po inštalácii sa Vám na pracovnú plochu vytovrili dve ikonky ( iKelp - Jedáleň a iKelp - Jedáleň aktualizácia testovacej databázy ). iKelp - Jedáleň... Viac...
Hlavným dôvodom vytvárania záloh je vytvorenie kópie všetkých údajov aplikácie, ktoré je možné načítať v prípade straty originálnych údajov (napríklad poškodením počítača). Pre pravidelné vykonávanie záloh celej aplikácie je nutné nastaviť zálohovanie. To nastavíte v okne Nastavenie zálohovania , ktoré... Viac...
Verziu aplikácie iKelp Jedáleň zistíte v okne Program iKelp Jedáleň, ktoré zobrazíte kliknutím na Pomoc v hlavnom menu a následne kliknutím na možnosť O aplikácii . Verzia aplikácie je uvádzaná v troch číslách oddelených bodkami a je zobrazená v názve tohto okna. Na obrázku je to konkrétne verzia 2.0.317.... Viac...
Na konci každého mesiaca je vhodné skontrolovať niektoré údaje, aby ste sa uistili, že všetky úkony ohľadom príjemok a výdajok ste vykonali správne. Je nutné aby ste mali vytvorené obratovú súpisku a výkaz stravovaných osôb za daný mesiac, ktorý chcete kontrolovať. Kontrola príjemok Prvý údaj, ktorý... Viac...
Skladovú kartu je možné naviazať na viacero surovín. Naviazanie je nutné vykonať pri vytvorení novej skladovej karty, ale je možné naviazať aj existujúce skladové karty. Nadväzovanie je možné vykonať otvorením danej skladovej karty a to kliknutím pravým tlačidlom na danú skladovú kartu v okne Zoznam... Viac...
Zoznam skladových kariet zobrazíte kliknutím na Sklad v hlavnom menu a následne kliknutím na Skladové karty (alebo na tlačidlo s písmenom K na nástrojovej lište). V Zozname skladových kariet vidíte aktuálny stav skladových zásob. Vyhľadávanie karty / kariet V hornej časti okna môžete skladové karty filtrovať... Viac...
Obratovú súpisku vytvoríte v okne Obratové súpisky , ktoré zobrazíte kliknutím na Výkazy v hlavnom menu a následne kliknutím na Obratové súpisky . Okno Obratové súpisky je rozdelené na niekoľko častí. V ľavej časti vidíte jednotlivé súpisky za dané mesiace. Napravo od tejto časti sú podrobnejšie informácie... Viac...
Zoznam stravných výdajok zobrazíte kliknutím na Sklad v hlavnom menu a následne kliknutím na Stravné listy (alebo kliknutím na tlačidlo s písmenom V na nástrojovej lište). Vytvorenie novej výdajky Novú výdajku vytvoríte kliknutím na tlačidlo Úkony (v ľavej spodnej časti okna), alebo kliknutím pravým... Viac...
Zoznam stravných výdajok zobrazíte kliknutím na Sklad v hlavnom menu a následne kliknutím na Stravné listy (alebo na tlačidlo s písmenom V na nástrojovej lište). Zobrazí sa okno Zoznam stravných výdajok. V hornej časti okna je filter pre zobrazenie stravných výdajok. V spodnej časti (v tabuľke) môžete... Viac...
Podľa predpisov a smerníc SR a EU musia byť jedlá obsahujúce alergény označené, tak aby stravníci boli o týchto látkach informovaní. Obsah alergénov v potravinách je nutné analyzovať z etikiet. Priradenie alergénu ku skladovej karte V aplikácii je možné alergény priradiť ku konkrétnym skladovým kartám... Viac...
Pri príjme tovaru je možné ku každej prijatej položke zadať záručnú dobu. Túto záruku je možné zadávať dvomi spôsobmi, pričom nezáleží ktorý spôsob si vyberiete. Aplikácia sama prevedie jeden spôsob na druhy. Prvý spôsob je zadanie počtu dní záruky a druhý spôsob je zadanie konca záručnej doby. Viac... Viac...
Príjem tovaru na sklad vykonávate v okne Zoznam skladových príjmov. To otvoríte kliknutím na Sklad v hlavnom menu a následne kliknete na Príjem (alebo na tlačidlo s písmenom P na nástrojovej lište). Zobrazí sa okno Zoznam skladových kariet. Okno je rozdelené na tri časti: Filter, Zoznam skladových dokladov... Viac...
Zoznam skladových prijmov zobrazíte kliknutím na Sklad v hlavnom menu a následne kliknutím na Príjem (alebo na tlačidlo s písmenom P na nástrojovej lište). Zobrazí sa okno Zoznam skladových príjmov. V hornej časti okna je filter pre zobrazenie skladových príjmov. V spodnej časti (v tabuľke) môžete vidieť... Viac...
Okno Dochádzka stravníkov zobrazíte kliknutím na Jedáleň v hlavnom menu a následne kliknutím na možnosť Dochádzka stravníkov (alebo priamo kliknutím na tlačidlo s písmenom D na nástrojovej lište). V tomto okne môžete prezerať dochádzku jednotlivých stravníkov, konkrétne kto je na ktorý deň prihlásený... Viac...
Ak máte nastavene stravovacie zvyklosti stravníkov, ktoré sú podrobnejšie opísane v návode Stravovacie zvyklosti stravníkov , a chcete prihlásiť stravníkov na stravu otvorte okno Stravníci , kde kliknite pravým tlačidlom na skupinu stravníkov, ktorú chcete prihlásiť a vyberte možnosť Prihlásiť na stravu... Viac...
Pred samotnou tlačou šekov a podkladov pre úhrady odporúčame preštudovať články Platby za stravu a Nastavenie tlače šekov . Pri tlači šekov a podkladov pre úhradu je hlavné si uvedomiť, že pri hromadnej tlači týchto dokladov (tlač pre celú skupinu) sa vytlačí daný druh dokladu iba stravníkovi, ktorý... Viac...
Pred samotným prihlasovaním stravy odporúčame preštudovať návod Platby za stravu . Prihlasovanie / odhlasovanie stravy je možné robiť dvomi základnými spôsobmi: Prihlasovanie / odhlasovanie jednotlivcov Hromadné prihlasovanie / odhlasovanie - je možné iba ak máte vytvorené skupiny stravníkov Prihlasovanie/odhlasovanie... Viac...
Všetci používatelia aplikácie iKelp Jedáleň môžu jedálne lístky uverejňovať na internete zadarmo . Toto uverejňovanie je veľmi jednoduché. V prípade, že nemáte prístup na internet priamo na počítači s aplikáciu pozrite si návod Export a zverejnenie jedálneho lístka na internete . Tam nájdete podrobný... Viac...
Jedálne lístky umožňujú vytvárať rozpisy jedál na rôzne obdobia, z nich vytvárať podklady pre varenie a OVD (Odporúčané výživové dávky) štatistiky. Pred samotným vytváraním jedálnych lístkov nastavte nastavenia jedálnych lístkov. Kliknite na Nastavenie v hlavnom menu a následne kliknite na Rôzne . Zobrazí... Viac...
Zoznam jedálnych lístkov zobrazíte kliknutím na Jedáleň v hlavnom menu a následne kliknutím na Jedálne lístky (alebo na tlačidlo s písmenom J na nástrojovej lište). Zobrazí sa okno Zoznam jedálnych lístkov. V hornej časti okna je filter pre zobrazenie jedálnych lístkov. V spodnej časti (v tabuľke) môžete... Viac...
Pracovný mesiac nastavujete na nástrojovej lište aplikácie. Šípkami hore a dolu pri mesiaci a roku meníte hodnoty podľa typu šípky. Pracovný mesiac je používaný ako predvolený v každom okne, v ktorom pracujete s dátumom. Napríklad si vyskúšajte otvoriť okno prihlasovanie stravníka na stravu a všimnite... Viac...
Nastavenie noriem nájdete v okne Normy , ktoré zobrazíte kliknutím na Nastavenie v hlavnom menu a následne kliknite na Normy . V prípade, že používate sociálny, alebo zamestnávateľský príspevok prípadne aj príspevok v hmotnej núdzi odporúčame najskôr prečítať časť Rozšírené normy v spodnej časti tohto... Viac...
Výkaz stravovaných osôb vytvoríte v okne Výkaz stravy , ktorý zobrazíte kliknutím na Výkazy v hlavnom menu a následne kliknutím na Výkaz stravovaných osôb . Okno Výkazy stravy je rozdelený na niekoľko častí. V ľavej časti vidíte jednotlivé výkazy za dané mesiace. Napravo od tejto časti sú podrobnejšie... Viac...
Pod pojmom hromadná úhrada budeme uvažovať uhradenie viacerých pohladávok naraz. To znamená, že ak máte napríklad zoznam úhrad stravy od stravníkov ale ešte nemáte tieto úhrady zaevidované v aplikácii môžete to urobiť hromadne iba podľa variabilného čísla úhrady a uhradenej sumy. Hromadné úhrady môžete... Viac...
Vyhľadávanie stravníka je možné niekoľkými spôsobmi. Otvorte okno Stravníci. Do písacieho okienka s obrázkom lupy (do ktorého sa prepnete stlačením klávesy F7, alebo priamo kliknutím) môžete písať: priezvisko stravníka číslo stravníka hviezdičku a písmena, ktoré obsahuje meno alebo priezvisko daného... Viac...
Pod pojmom STRAVOVACIE ZVYKLOSTI budeme rozumieť akési zvyky stravníkov pri chodení na stravu. To znamená, že ak stravník napríklad chodí na stravu pravidelne každý pracovný týždeň okrem pondelka, je to jeho stravovacia zvyklosť. Tak isto môžeme nazvať aj fakt, že stravník si vždy objedná jedlo číslo... Viac...
Okno stravníkov zobrazíte po kliknutí na Stravníci v hlavnom menu (alebo na tlačidlo s písmenom S na nástrojovej lište). V tomto okne je možné vytvárať nových stravníkov alebo upravovať stávajúcich, vytvárať a prideľovať skupiny stravníkov. Vytvorenie stravníkov Pri prvotnom vytváraní stravníkov je odporúčané... Viac...
Tento návod je určený prevažne pre školské stravovacie zariadenia. Pred jeho aplikovaním je nutné aktualizovať verziu aplikácie minimálne na verziu 2.2.204 alebo 2.4.003. Uzatvorenie starého školského roku Pri prechode na nový školský rok je nutné v aplikácii vykonať niekoľko operácii. V prvom rade je... Viac...
Besteron VISA, MasterCard