Normy (Stravné jednotky, Predpis)

Nastavenie noriem nájdete v okne Normy, ktoré zobrazíte kliknutím na Nastavenie v hlavnom menu a následne kliknite na Normy. V prípade, že používate sociálny, alebo zamestnávateľský príspevok prípadne aj príspevok v hmotnej núdzi odporúčame najskôr prečítať časť Rozšírené normy v spodnej časti tohto návodu.

Postup nastavenia noriem popisuje nasledovné video, ktoré je vytvorené pre príklad materskej školy.

normy

Nastavenie noriem je závislé na nastavení vekových skupín a súčasne aj na nastavení druhov jedál. Normu je možné nastaviť iba aktivovanej vekovej skupine. Zároveň je možné nastaviť normu iba pre aktívny druh jedla. Pri prvom spustení sa každá norma skladá z dvoch častí: cena (norma) a réžia. Cena je hodnota samotného jedla a réžia je výška poplatku spojeného s výdajom stravy.

Jednotlivému stravníkovi v danej vekovej skupine je vyúčtovaná cena celkom. Tú tvorí: cena (norma) + réžia. Tento vzorec na výpočet normy je možné upraviť o rôzne príspevky. Viacej sa dočítate v časti Rozšírené normy v tomto návode.

Definujte cenu a réžiu pre každú vekovú skupinu a každý druh stravy, ktorý chcete využívať. To znamená, že ak chcete aby sa daná veková skupina dala prihlasovať iba na konkrétny druh jedla, zadajte jej cenu.

Príklad: Máme dva druhy jedál: Raňajky a Obed a dve vekové skupiny: Žiaci a Zamestnanci. Žiaci môžu využívať oba druhy stravy, ale Zamestnanci môžu využívať iba Obed. To zabezpečíme tak, že vekovej skupine Žiaci definujeme cenu pre oba druhy stravy a vekovej skupine Zamestnanci definujeme cenu iba pre Obed. Cenu Raňajok v stĺpci Zamestnanci definujeme nulovú. Pozrite nasledujúci obrázok.

normy

Vytvorenie novej normy

Novú normu môžete pridať kliknutím na tlačidlo Pridať. Zobrazí sa okno pre výber druhu stravy a dátumu, od kedy daná norma platí. Po zadaní týchto údajov uložte novú normu. V prípade, že vytvoríte novú normu na jedlo, ktoré už však v zozname noriem máte vytvorené, vytvorí sa nová norma, ktorá začne platiť až od dátumu platnosti. Stará norma platí do dňa predchádzajúceho dátumu platnosti novej normy.

POZOR! Ak sa definuje nové finančné pásmo, pôvodné nastavenia ponechajte bez zmeny, ale kliknutím na tlačidlo Pridať je potrebné nadefinovať nové pásmo s definovaním platnosti od kedy platí. Odporúčame nadefinovať finančné pásmo pre všetky vekové skupiny. V prípade, že sa u niektorých vekových skupín nastavenie poplatkov nemení, len opíšte cenu z predchádzajúceho obdobia.

normy

Na obrázku je vidieť, že aktivované vekové skupiny sú: Žiaci 1, Žiaci 2, Zamestnanci a Ostatní. Normy sú vytvorené pre dva druhy jedál: Raňajky a Obed. Obed ma vytvorené dve normy, pričom nová norma má platnosť od 01.06.2008 a starej norme končí platnosť deň predtým.

Normy môžete aj vymazávať. Pre vymazanie niektorej z noriem kliknite na tú normu, ktorú chcete vymazať a kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Rozšírené normy (hmotná núdza)

rozne_nastavenia_normy

V prípade, že stravník dostáva príspevok (príspevok v hmotnej núdzi, sociálny alebo zamestnávateľský), je možné tento príspevok zahrnúť do ceny jedla. Tieto príspevky musíte však najprv zapnúť v okne Rôzne nastavenia, ktoré zobrazíte kliknutím na Nastavenie v hlavnom menu a následne kliknite na Rôzne. V záložke Normy zaškrtnite tie príspevky, ktoré chcete používať. Následne definujte akým vzorcom sa bude vypočítavať cena jedla.

Predvolene (po inštalácii) je v aplikácii aktivovaná iba réžia, ktorá sa podľa vzorca pripočítava k norme a tak vzniká výsledná cena jedla.

V prípade, že budete využívať aj príspevky v hmotnej núdzi aktivujte jeho používanie zaškrtnutím okienka pri tomto príspevku. Do vzorca sa pridá položka "-Hmotná núdza", ktorá bude znižovať cenu jedla. (V prípade, že sa do vzorca nepridá táto položka ("-Hmotná núdza"), odporúčame vybrať túto položku.) Zoznam stravníkov využívajúcich tento príspevok je možne získať z výkazu stravovaných osôb.

Ak chcete vo výkaze stravovaných osôb vidieť k jednotlivým stravníkom využívajúci tento príspevok aj rodné číslo, nezabudnite ho vyplniť v jednotlivých stravníkoch.

Rozšírené normy (sociálny / zamestnávateľský príspevok)

V prípade, že budete využívať sociálny, alebo zamestnávateľský príspevok aktivujte jeho používanie zaškrtnutím okienka pri tomto príspevku. Do vzorca sa pridá položka "Bez príspevku", ktorá nebude meniť cenu jedla. (V prípade, že sa do vzorca nepridá táto položka ("Bez príspevku"), odporúčame vybrať túto položku.) Zoznam stravníkov využívajúcich tento príspevok je možné získať z výkazu stravovaných osôb.

POZOR! Všetci stravníci využívajúci sociálny, alebo zamestnávateľský príspevok musia mať vyplnenú adresu, ktorá sa použije na doklady pre úhrady (v stravníkovi v záložke Rozšírené).

Následne tieto nastavenia uložte tlačidlom Uložiť.

Popis nastavenia rozšírených noriem popisuje nasledovné video.

V okne Normy potom môžete vidieť tieto príspevky a môžete nastavovať ich finančné hodnoty.

normy-rozsirene

Na obrázku môžete vidieť rozšírené normy. Je vidieť, že bola vytvorená nová veková skupina Žiaci 1 hmotná núdza, ktorá dostáva sociálne príspevky. Taktiež Zamestnanci dostávajú zamestnávateľský príspevok. V konečnom dôsledku cenu jedla tvorí: cena (norma) + réžia - sociálny príspevok - zamestnávateľský príspevok.

zzz - aktualizovať obrázky (pozor: Ziaci 1 hmotna nudza maju soc.p. a Zamestnanci zam.p.).

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard