Zálohovanie aplikácie (databázy) a obnova zo zálohy v iKelp Jedáleň

nastavenie-zalohovanie

Hlavným dôvodom vytvárania záloh je vytvorenie kópie všetkých údajov aplikácie, ktoré je možné načítať v prípade straty originálnych údajov (napríklad poškodením počítača). Pre pravidelné vykonávanie záloh celej aplikácie je nutné nastaviť zálohovanie. To nastavíte v okne Nastavenie zálohovania, ktoré spustíte kliknutím na možnosť Nastavenie a následne Zálohovanie. Zálohovanie je vhodné robiť na prenosné zariadenie typu USB kľúč. Nastavte Adresár zálohovania na toto zariadenie. Ak nastavíme počet dní medzi zálohami na 0, zálohy sa budú vykonávať pri každom vypnutí aplikácie. V prípade, že chcete aby záloha bola zakódovaná heslom, zapíšte toto heslo do okienka Heslo. Následne uložte nastavenia zálohovania tlačidlom Uložiť a následne zatvorte okno tlačidlom Zatvoriť. Vytvorené zálohy majú tvar: "Zaloha" + názov jedálne + rok + mesiac + deň + [poradie v danom dni]

Pri použití USB kľúča s dostatočnou kapacitou (1 GB a viac) sa odporúča nastaviť Počet ponechaných súborov v adresári so zálohami na 50. Nastavenie zálohovania popisuje nasledovné video.

Ručné vytvorenie zálohy 

Ručné zálohovanie databázy je vhodné vykonať pred tým ako chcete vykonať pracovný úkon, ktorého dôsledky nemáte dôkladne premyslené (to znamená, že chcete nejaký úkon vykonať na pracovnej databáze, ale po vykonaní tohto úkonu sa možno budete chcieť vrátiť do stavu pre jeho vykonaním).

Ručné vytvorenie zálohy je nutné vykonať aj v prípade, že Vás pri riešení nejakého problému požiada naše technické oddelenie o poslanie zálohy databázy.

Databázu zálohujete ručne kliknutím na Nastavenie v hlavnom menu a následne kliknutím na Vykonaj zálohu.

Obnova dát zo zálohy

Obnovenie zo zálohy vykonáte kliknutím na Nastavenie v hlavnom menu a následne kliknutím na Vykonaj obnovu zo zálohy. Aplikácia najprv vykoná zálohu aktuálnej databázy a nazve ju Systemova_zaloha, a následne obnoví vybranú databázu. Aplikácia sa automaticky vypne a pri ďalšom spustení už bude obnovovaná záloha načítaná. V prípade, že ste sa pomýlili a chcete sa dostať do stavu pre obnovou zo zálohy, obnovte zo zálohy systémovú databázu.

Ručné vytváranie zálohy a obnovu zo zálohy popisuje nasledovné video.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard