Prihlasovanie / odhlasovanie podľa stravovacích zvyklostí

Ak máte nastavene stravovacie zvyklosti stravníkov, ktoré sú podrobnejšie opísane v návode Stravovacie zvyklosti stravníkov, a chcete prihlásiť stravníkov na stravu otvorte okno Stravníci, kde kliknite pravým tlačidlom na skupinu stravníkov, ktorú chcete prihlásiť a vyberte možnosť Prihlásiť na stravu - rozšírené. Takto isto môžete kliknúť pravým tlačidlom na stravníka, prípadne označiť niektorých stravníkov a kliknúť pravým tlačidlom, a následne kliknúť ľavým tlačidlom na Prihlásiť na stravu - rozšírené prípadne Prihlásiť na stravu - rozšírené - označených.

Prihlasit_na_stravu_rozsirene

Zobrazí sa okno Rozšírené objednanie stravy.

Rozsirene_objednanie_stravy

Po otvorení tohto okna sú všetky možnosti nastavené podľa najpoužívanejších typov. To znamená, že nastavenia sú: objednávanie na mesiac apríl, skupinu Všetci (tú skupinu, na ktorú ste klikli pravým tlačidlom), podľa stravovacích zvyklostí každého jednotlivého stravníka, na tie druhy jedál, pre ktoré má daný stravník definovanú normu, s počtom jedál, ktoré má stravník nastavené ako predvolené. Tieto možnosti je možné akokoľvek pomeniť podľa Vašich požiadaviek. Označovacie okienko Meniť individuálne objednávky má hlavný význam až pri odhlasovaní stravy. Tlačidlom Uložiť vytvoríte objednávky.

Odhlasovanie podľa zvyklostí

Pri odhlasovaní stravníkov postupujte rovnako, iba v zozname stravníkov kliknite na možnosť na Odhlásiť zo stravy - rozšírené. Zobrazí sa okno Rozšírené odhlásenie stravy.

Rozsirene_odhlasenie_stravy

Tu sú zasa všetky možnosti prednastavené. Nastavením stravovacích zvyklosti na Všetky sa odhlásia jedlá zo všetkých dní. Druhy jedál môžete odznačiť tie jedlá, ktoré nechcete odhlásiť. To znamená, že ktoré jedlá sú zaškrtnuté, tie sa odhlásia. V prípade, že chcete naozaj odhlásiť všetkých stravníkov bez výnimky, označte zaškrtávacie okienko Meniť individuálne objednávky. Tým sa odhlásia aj individuálne vytvorené objednávky prihlásené napríklad z internetu. Tlačidlom Uložiť odhlásite jedlá.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard