Záručná doba

Pri príjme tovaru je možné ku každej prijatej položke zadať záručnú dobu. Túto záruku je možné zadávať dvomi spôsobmi, pričom nezáleží ktorý spôsob si vyberiete. Aplikácia sama prevedie jeden spôsob na druhy. Prvý spôsob je zadanie počtu dní záruky a druhý spôsob je zadanie konca záručnej doby.

Viac o príjemkách sa dozviete v návode Príjem tovaru.

Zadavanie_zaruky_poloziek_pri_prijme

Po uložení príjemky je možné pri týchto skladových kartách v zozname skladových kariet vidieť záručnú dobu, pričom je vždy zobrazená posledná záruka. To znamená, že ak ste neskôr prijali tú istú položku s novou zárukou, v zozname skladových kariet bude vidieť táto nová záruka. V časti Filter v okne Zoznam skladových kariet môžete meniť zobrazenie skladových kariet tiež v závislosti od záruky.

Viac o zozname skladových kariet sa dozviete v návode Zoznam skladových kariet.

Zoznam_skladovych_kariet_so_zarukou

Pri vytváraní výdajky po zadaní množstva vydávanej skladovej karty sa aplikácia pokúsi automaticky vydať surovinu z príjemky so starším záručným dátumom. Ak je vydávané množstvo väčšie ako množstvo prijaté v tejto príjemke, toto množstvo sa doplní z novších príjemok. Dvojklikom do okienka Množstvo vo výdajke (Stravnom liste) sa zobrazia jednotlivé dodávky tejto skladovej karty, kde môžete tieto množstvá prípadne upraviť.

Viac o výdajkách sa dozviete v návode Stravná výdajka.

Vyber_polozky_z_roznych_dodavok_pri_vydajke

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard