Dotované jedlá v aplikácii iKelp Jedáleň

Nastavenie dotácie na jedlá je možné v aplikácii verzie 2.4.122 a vyššej. Pre aktualizáciu aplikácie kliknite na odkaz Stiahnuť inštaláciu / aktualizáciu iKelp Jedáleň a postupujte podľa návodu pre inštaláciu. Ak používate aplikáciu s čipovým systémom (ver. 2.6.xxx), prosím kontaktujte technickú podporu aplikácie. Pred vykonaním zmien v aplikácii odporúčame vykonať zálohu dát. Ďalšie informácie o dotáciach ako aj odpovede na najčastejšie otázky sa dozviete priamo na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny TU. Pozor, v aplikácii sa evidujú len financie, ktoré za stravu uhrádza stravník. V prípade, že na stravný deň daného stravníka celú sumu za stravu pokrýva dotácia, táto informácia o dotácii sa následne zobrazí na Výkaze stravovaných osôb. Táto úhrada sa však do aplikácie nezadáva, nakoľko systém eviduje, že dotácia bola aplikovaná. V prípade, že sa dotácia zaeviduje ako úhrada stravy na stravníka, automaticky bude táto úhrada figurovať ako preplatok stravníka. 

Dotované jedlá pre predškolákov

Tieto zmeny vykonáte cez možnosť Nastavenie v menu aplikácii:

1. Krok: Vytvorenie vekovej skupiny pre predškolákov

 1. Kliknite v menu aplikácie na Nastavenie.
 2. Vyberte možnosť Vekové skupiny.
 3. Kliknite na tlačidlo Pridať .
  • Kliknite na tlačidlo Áno.
 4. Názov vekovej skupiny zadajte napr. "MŠ Predškoláci".
 5. Typ vekovej skupiny nastavte na "A".
  • V prípade potreby nadefinujte viacero vekových skupín. (MŠ Predškoláci D, MŠ Predškoláci D+O, MŠ Predškoláci CD)
 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť

Viac informácií sa dozviete v návode Vekové skupiny.

Postupujte podľa nasledovných obrázkov:

2. Krok: Nastavenie dotácie

 1. Kliknite v menu aplikácie na Nastavenie.
 2. Vyberte možnosť Rôzne.
 3. Kliknite na záložku Normy.
 4. Aktivujte možnosť Dotácia príspevok.
 5. Nastavte možnosť Odpočítavať príspevok "-Dotácia".
 6. V časti Dotácia sa nastavte aplikovanie už pri prihlásení na stravu. (V tomto prípade systém aplikuje poplatok za stravu s aplikovaním dotácie pri prihlásení. Následne je možné definovať, na ktoré dni stravník nemá nárok na dotáciu a bude mu tak počítaná celková cena stravného.)
 7. Vyhodnocovať dotáciu na základe - dané nastavenie je závislé od používania výdajového terminálu, resp. od spôsobu evidencie dotácií. Vyberte jednu z možností, na základe Vami vybraného spôsobu evidencie dotácií.
  1. Ručne dotácia - systém nevstupuje žiadnou automatikou do vyhodnocovania nároku na dotáciu. Všetko prebieha na základe ručnej evidencie.
  2. Vydaná strava - Výdajový terminál - ak si stravník cez terminál neodobral stravu, ale je prihlásený na jedlo, systém mu automaticky vie zrušiť nárok na dotáciu.
  3. Prítomnosť výučba (nárok na dotáciu) - táto možnosť slúži pri importe dochádzky stravníkov z dochádzkového systému školy. Ak stravník nebol v škole, ale je prihlásený na stravu, systém mu odoberie nárok na dotáciu.
  4. Vydaná strava - prítomnosť výučba - v tomto prípade musia byť splené obe podmienky na to, aby stravník mal nárok na dotáciu.
 8. Výučba - vyhodnocovanie aplikovania dotácie na základe školskej dochádzky. Pri tomto scenári je potrebné zadávať dochádzku stravníkom manuálne, pomocou Hromadných úkonov, alebo importu z dochádzkového systému. Vyberte jednu z možností, na základe Vami vybraného spôsobu evidencie dotácií.
  1. Bude prítomný - pri prihlasovaní sa aplikuje, že stravník sa zúčastnil na vyučovaní.
  2. Bude chýbať - pri prihlasovaní stravníkov na stravu sa aplikuje, že stravník v škole nie je a teda je potrebné následne evidovať stravníkov podľa dochádzky.
  3. Neaplikuje - aplikácia neberie nastavenia prítomnosti na výučbe do úvahy pri vyhodnocovaní nároku na dotácie.
 9. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Postupujte podľa nasledovných obrázkov:


 

Tieto zmeny vykonáte v zozname stravníkov:

3. Krok: Vytvorenie skupiny stravníkov Predškoláci

 1. Kliknite na tlačidlo S (Stravníci) na nástrojovej lište.
 2. Kliknite na skupinu Všetci (prípadne MŠ pre vytvorenie podskupiny) pravým tlačidlom myši.
 3. Vyberte možnosť Nová.
 4. Zadajte názov skupiny napr. Predškoláci.

Viac informácií o vytváraní skupín sa dozviete v návode Stravníci.

Postupujte podľa nasledovných obrázkov:


4. Krok: Priradenie vekovej skupiny stravníkom

 1. Kliknite na tlačidlo S (Stravníci) na nástrojovej lište.
 2. Vyhľadajte stravníka a otvorte ho na úpravu. (dvojklikom, tlačidlom F4, alebo tlačidlo Úkony - Upraviť)
 3. V záložke Stravník zaraďte stravníka do skupiny Predškoláci.
 4. Kliknite na záložku Rozšírené.
 5. Kliknite pravým  tlačidlom myši v stĺpci Veková skupina, vyberte možnosť Pridať normu stravníkovi.
 6. Vyberte zo zoznamu vekovú skupinu - Predškoláci.
 7. V poli Dátum od, zadajte dátum platnosti. Pozor, vždy sa dátum zadáva od prvého dňa v mesiaci napr. 1.1.2019!
 8. V poli Dátum do predchádzajúcej vek. skupiny uzatvorte jej platnosť. Pozor, platnosť sa zadáva vždy do konca predchádzajúceho mesiaca napr. 31.12.2018!
 9. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Viac informácií o zmene vekovej skupiny sa dozviete v návode Zmena vekovej skupiny stravníka.

Postupujte podľa nasledovných obrázkov:

 

Tieto zmeny vykonáte cez možnosť Nastavenie v menu aplikácii:

5. Krok: Zadefinovanie poplatkov za stravnú jednotku a dotáciu

 1. Kliknite v menu aplikácie na Nastavenie.
 2. Vyberte možnosť Normy (Stravné jednotky).
 3. Kliknite na tlačidlo Pridať .
  1. Pridajte normu pre Všetky vekové skupiny. Aj keď sa ostatným skupinám norma nemení. Jednotlivé ceny a príspevky sa následne len opíšu z predchádzajúceho obdobia.
  2. Normu vytvorte pre všetky druhy stravy. (Desiata, Obed,Olovrant)
  3. Platnosť sa vždy definuje od prvého dňa v mesiaci!
 4. Ktorým vekovým skupinám sa norma nemenila, túto opíšte do nového obdobia.
 5. Nadefinujte normu vek. skupine Predškoláci pre jednotlivé jedlá. Ceny použite pre vaše finančné pásmo.
 6. V stĺpci -dot.p zadajte sumu dotácie.
  1. Vo vzorovom príklade je celková hodnota jedla na deň 1,27€.
  2. Príspevok na stravu je do výšky 1,20€. Ak sa stravník stravuje celý deň, bude mu v olovrante dopočítaná rozdielna čiastka a na túto sumu bude aj vystavovaná požiadavka na úhradu.
 7. Kliknite na tlačidlo Uložiť

Viac informácií o normách (stravných jednotkách) sa dozviete v návode: Normy (Stravné jednotky, Predpis)

Postupujte podľa nasledovných obrázkov:


Gratulujeme, práve ste zvládli úpravu nastavení pre možnosť zadania dotácie u stravníkov v aplikácii iKelp Jedáleň.

Súvisiace návody


Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard