Evidencia dotovaných jedál - import dochádzky stravníkov

Pre jednoduchšiu evidenciu nároku stravníkov na dotáciu, je možné do aplikácie naimportovať z externého súboru zoznam stravníkom, ktorí nespĺňajú nárok na dotáciu, a je tak možné im hromadne túto dotáciu zrušiť. (Napr. neprišli na vyučovanie, ale neboli odhlásení zo stravy a pod.)

Import dochádzky stravníkov / žiakov z externej aplikácie

 1. Kliknite na tlačidlo S. (Zoznam stravníkov.)
 2. Kliknite na tlačidlo Úkony.
 3. Vyberte zo zoznamu možnosť Hromadný úkon.
 4. V otvorenom okne kliknite prvým tlačidlom myši v stĺpci stravník.
 5. Vyberte príslušný formát pre import.
  • Načítať CSV súbor ; - súbor v ktorom jednotlivé hodnoty sú od seba oddelené bodkočiarkou. (Štruktúra súboru je popísaná nižšie v texte.)
  • Načítať CSV súbor , - súbor v ktorom jednotlivé hodnoty sú od seba oddelené čiarkou.
  • Načítať XML súbor - súbor vo formáte XML.
 6. Vyberte súbor podľa umiestnenia v počítači.
 7. Importované údaje:
  • Označené zelenou farbou, tieto záznamy spárované so stravníkom.
  • Červený, nespárovaný záznam - skontrolujte, či je na stravníkovi vyplnený rovnaký kód, prípadne kód karty alebo kód z externej aplikácie. Úpravou hodnoty v stĺpci a stlačením ENTER sa záznam automaticky spáruje so stravníkom.
  • Červený, nespárovaný záznam - ak je v zozname žiak, ktorý sa nestravuje a nie je založený v aplikácii iKelp Jedáleň, kliknite na záznam a následne stlačte tlačidlo Odobrať
 8. Nastavte požadovaný úkon pre hromadnú operáciu - NIE Dotácia.
 9. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

V závislosti od nastavenia a evidovania dotácie na stravu je možné nastaviť Úkon:

 • NIE dotácia
  • Počíta so scenárom, že prihlásení stravníci majú automaticky po prihlásení nárok na dotáciu. (Odporúčaný scenár).
  • Pri následnom importe a nastavení NIE dotácia je vybraným stravníkom zrušený nárok na dotáciu.
  • Na nasledovný mesiac sa im hodnota stravy za dni bez dotácie pripočíta k podkladu na úhradu. 
 • ANO dotácia
  • Počíta so scenárom, že sa dotácia stravníkom po prihlásení na stravu neaplikuje, ale strava je im počítaná v celej sume.
  • Pri následnom importe je im spätne dotácia aplikovaná na základe dochádzky.

Rozšírené možnosti Hromadného úkonu

 • Výdaj stravy
  • Vybraným stravníkom sa zapíše, že v daný deň, alebo rozsahu im bola strava vydaná. Strava sa vydá na stravníka v celkovom počte objednaných jedál na daný deň, na všetky druhy na ktoré bol stravník prihlásný.
  • Táto možnosť je vhodná vtedy, ak sa stravníci nečipovali z akéhokoľvek dôvodu, ale pre evidovanie dotácií je potrebné, aby mali odevidované v aplikácii, že im strava bola vydaná.
 • Odhlásiť stravu
  • V aplikácii je možné hromadne odhlásiť stravu, ak je k dispozícii podklad z externej aplikácie, napr. školskej dochádzky,  je možné aj takýmto spôsobom stravníkov odhlásiť.

Údaje na základe ktorých je možné importovať dochádzku stravníka

 • Číslo stravníka / kód karty / kód žiaka - pri importe musí mať stravník uvedený niektorý z týchto kódov, aby ho systém vedel identifokovať. Samozrejme príslušné údaje je potrebné mať zadané v aplikácii iKelp Jedáleň. 
  • Kód žiaka - ide o údaj z externej aplikácie napr. školskej agendy. Tento sa na stravníka pridáva ako ďalší kód karty.
 • Dátum od - dátum od kedy má byť vykonaná príslušná zmena na stravníkovi.
 • Dátum do - je možné importovať aj za dlhšie časové obdobie. Ak dátum do nie je zadaný, použije sa rovnaký dátum ako je dátum od.
 • Text - ľubovolná hodnota, poznámka na stravníkovi.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard