Migrácia (prechod) z verzie 2.4.xx na iKelp Jedáleň Ex - Prenos zostatkov

V tomto článku vám zhrnieme postup prenosu údajov z verzie aplikácie 2.4.xxx do verzie iKelp Jedáleň Ex verzie 2.6..., pričom sa vychádza z predpokladu, že bol vykonaný automatický prenos údajov po vytvorení novej databázy.

Ako funguje prenos údajov

Nakoľko sa inštaluje nová aplikácie iKelp Jedáleň Ex, po inštalácii sa vytvorí nová databáza, kde nie sú žiadne údaje. Na základe obratových súpisiek v pôvodnej verzii programu, je však možné niektoré údaje preniesť.

Ktoré údaje sa prenášajú do novej databázy

 • Nastavenia aplikácie - pri prenose sa vytvoria nastavenia tak, ako boli v pôvodnej databáze, vrátane vekových skupín a nastavení financií (noriem, stravných jednotiek).
 • Zoznam stravníkov - prenáša sa zoznam stravníkov na základe vytvorených skupín, spolu s ich nastaveniami.
 • Finančné stavy stravníkov - na základe posledného výkazu stravovaných osôb sa prenášajú zostatky stravníkov. (Ak je vytvorený výkaz napr. za február, koncová hodnota stravníka na výkaze sa prenesie ako jeho počiatočný finančný stav.)
 • Skladové zásoby - na základe poslednej obratovej súpisky sa prenášajú zostatky skladu ako počiatočný príjem. (Tento príjem je evidovaný k danému, alebo predchádzajúcemu mesiacu, v ktorom bola vytvorená pôvodná obratová súpiska.)

Po prenesení týchto údajov, je potrebné si tieto údaje porovnať a skontrolovať s výkazmi z pôvodnej verzie aplikácie.

Ktoré údaje sa neprenášajú

 • Neprenášajú sa jedálne lístky.
 • Stravné listy/výdajky alebo príjemky v mesiaci po vytvorenom výkaze.
 • Neprenášajú sa úhrady stravníkov vytvorené v mesiaci po vytvorenom výkaze (rozpracovaný mesiac).
 • Neprenášajú sa prihlásenia stravníkov.
 • Neprenášajú sa nastavenia alergénov na skladových kartách.
 • Stav zostatku na stravných listoch.

Z toho dôvodu odporúčame prenesenie údajov na prelome mesiacov, kedy sa uzatvoria výkazy v pôvodnej databáze a nové údaje sa už nahodia v novej verzii aplikácie. 

Údaje sú prenesené ako pokračovať

Ako už bolo spomenuté po kontrole prenesených údajov je potrebné za dané mesiace, ku ktorým boli údaje prenesené vytvoriť výkazy.

V aplikácii iKelp Jedáleň Ex je potrebné:

  • Skontrolovať prenesené údaje:
   • Finančný stav stravníkov.
   • Stav skladových zásob. - ako už bolo spomenuté, počiatočné stavy na kartách sú do aplikácie prenášané pomocou príjemky, do ktorej je možné vstúpiť, a v prípade zistenia nezrovnalostí je možné túto príjemku upraviť. 
    • Pozor, ak ste v starej verzii mali na obratovej súpiske karty s mínusovým stavom, je potrebné tieto z príjemky odstrániť!
    • Pozor, pri úprave je potrebné pred uložením vybrať kontakt. (Odporúčame vytvoriť kontakt Prvotné naskladnenie, alebo vybrať kontakt školy a pod.) 
     • Počiatočná príjemka sa vytvára k staršiemu dátumu teda k mesiacu, ku ktorému bola vytvorená obratová súpiska. Je potrebné si nastaviť v zozname príjmov zobrazenie všetkých dokladov, nie len aktuálneho mesiaca , lebo sa príjemka nezobrazí.
  • Vytvoriť Výkaz stravovaných osôb za mesiac, ku ktorému boli prenesené počiatočné finančné stavy.
  • Vytvoriť Obratovú súpisku skladu za mesiac, ku ktorému boli prenesené počiatočné skladové zásoby.
  • Vyplniť alergény na skladových kartách.
  • Vytvoriť jedálny lístok na aktuálny mesiac.
  • Prihlásiť stravníkov na stravu na aktuálny mesiac.
  • Upraviť Vekovú skupinu pre dospelých stravníkov. (Nastavenia - Vekové skupiny - nastavenie vek. skupiny H pre dospelých a cudzích stravníkov.)
  • Vytvoriť počiatočný stravný list ku koncu predchádzajúceho mesiaca od ktorého pokračujete v evidencii, kde sa nahodí zostatok.
Kontrola stavu prenesených financií stravníkov

 

Kontrola prenesenia skladových zostatkov (porovnanie prenesenej príjemky a obratovej súpisky z pôvodnej databázy + upravenie, doplnenie chýbajúcej položky v príjemke a vytvorenie Obratovej súpisky v novej verzii aplikácie)

 

Doplnenie alergénov na skladových kartách

 

Nastavenie vekovej skupiny (navýšenie porcie mäsa pre dospelých a cudzích stravníkov)

 

Nastavenie prenosu na stravných listoch

 

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard