Evidencia dotovaných jedál - Hromadný úkon

Hromadný úkon slúži na evidenciu dotácií, resp. nároku stravníka na dotácie. Je možné tu hromadne pridávať, resp. odoberať stravníkom nárok na dotácie, je možné tu ručne evidovať vydanú stravu v prípade prepojenia s čipovým systémom, kedy nebolo možné aplikovať automatickú evidenciu. Rovnako tak je možné hromadne upravovať nárok na dotácie na základe školskej dochádzky, či už pomocou importu z externého súboru, alebo pomocou ručnej evidencie. Tento postup platí pre aplikáciu vo verzii s čipovým systémom.

Hromadný úkon - zmena aplikovania dotácie na stravu

Hromadný úkon - zrušenie dotácie

Hromadný zápis

Stravníkov je možné do zoznamu hromadnej evidencie pridať ručne, alebo pomocou importu zo súboru.

Výber stravníkov ručne

 • Otvorte si zoznam stravníkov. (Tlačidlo S na nástrojovej lište.)
 • Označte stravníkov v zozname, ktorým si prajete zrušiť dotáciu.
 • Kliknite v zozname pravým tlačidlom myši. (Alebo kliknite na tlačidlo Úkony.) 
 • Vyberte z ponuky možnosť - Hromadný úkon.
 • V otvorenom okne v časti Prednastaviť:
  • Nastavte dátum, alebo rozsah v ktorom si prajete zrušiť aplikovanie dotácie.
  • Vyberte požadovaný úkon.
 • Kliknite na tlačidlo Uložiť.
 • Aplikácia zobrazí hlásenie, či si prajete vykonať požadovanú operáciu, kliknite na tlačidlo ÁNO, ak si prajete vykonať úkon.

Import zo súboru

 • Otvorte si zoznam stravníkov. (Tlačidlo S na nástrojovej lište.)
 • Kliknite v zozname pravým tlačidlom myši. (Alebo kliknite na tlačidlo Úkony.) 
 • Vyberte z ponuky možnosť - Hromadný úkon.
 • V otvorenom okne kliknite v zozname pravým tlačidlom myši a vyberte niektorú z možností pre import *.CSV/*.XML.
  • Nastavte dátum, alebo rozsah v ktorom si prajete zrušiť aplikovanie dotácie.
  • Vyberte požadovaný úkon.
 • Kliknite na tlačidlo Uložiť.
 • Aplikácia zobrazí hlásenie, či si prajete vykonať požadovanú operáciu, kliknite na tlačidlo ÁNO, ak si prajete vykonať úkon.

Hromadný úkon

Hromadný zápis

 • Od - Do - dátumový rozsah pre vykonanie požadovaného úkonu. Ak je úkon vykonávaný nad konkrétnym dňom, od aj do je rovnaký dátum.
 • Úkon - operácia na uprevenie nároku na dotáciu stravníka.

  • NIE dotácia - Ručne - výberom úkonu sa ZRUŠÍ dotácia vybraných stravníkov na dané obdobie. (Vhodné v prípade, že automaticky po prihlásení je stravníkom dotácia aplikovaná a spätne na základe dochádzky sa možnosť uplatnenia dotácie zruší. Pri danom úkone už systém automaticky daný zásah neupravuje.)
  • ÁNO dotácia - Ručnevýberom úkonu sa APLIKUJE dotácia vybraných stravníkov na dané obdobie. (Vhodné v prípade, že automaticky po prihlásení nie je stravníkom dotácia aplikovaná a spätne na základe dochádzky sa možnosť uplatnenia dotácie aplikuje.Pri danom úkone už systém automaticky daný zásah neupravuje.)
  • PRED dotácia - Auto - v prípade nastavenia vyhodnotenia, systém na základe nastavenia vyhodnocuje, či stravník odobral/neodobral jedlo, alebo bol/nebol v škole, prípadne kombinácia oboch možností a na základe toho automaticky pri vytváraní výkazu na konci mesiaca vyhodnocuje, či stravník má, resp. nemá nárok na dotáciu.
  • Výdaj stravy - ak sa používa čipový systém je v aplikácii možné nastaviť, že dotácia môže byť vyhodnotená na základe výdaja stravy. To znamená, že ak stravník bol prihlásený, ale jedlo si neodobral, automaticky mu systém nárok na dotáciu zruší a započíta mu celú cenu jedla na základe normy. (V prípade, že nie je možné z akéhokoľvek dôvodu použiť pri evidencii výdajový terminál, je možné takto stravníkom aj hromadne pridať záznam o tom, že im bola strava vydaná a nebude im tak zrušená dotácia.)
  • Výdaj stravy - zrušiť - opačný scenár ako Výdaj stravy. Ak by si stravník vyzdvihol obed, ale celý deň nebol v škole, to znamená, že nemá nárok na dotáciu, viete mu týmto tento výdaj zrušiť, čím mu bude započítaná na daný deň celková cena stravy.
  • Odhlásiť stravu - tento nástroj je možné použiť aj na hromadné odhlasovanie stravy stravníkov.
  • NIE škola - tak ako je možné pre vyhodnotenie používať výdajový terminál, je možné kombinovať aj školskú dochádzku stravníkov. V prípade, že sa na evidenciu používa dochádzkový systém, je možné nahrať do aplikácie vyexportovaný súbor z dochádzky a na základe toho sa vyhodnotí, či stravník má, resp. nemá nárok na dotáciu. Vyhodnotenie prebieha na základe prednastavených nastavení v aplikácii.
  • ÁNO škola - opačný scenár ako NIE škola. V prípade automatického vyhodnocovania, že stravník nie je v škole a nárok na dotáciu nemá, po naimportovaní dochádzky stravníkov sa im spätne nárok aplikuje.

Záznamy

 • Filter na záznamy - filter je vhodný v prípade, že importujete súbor z externej dochádzky, kde môžu byť aj dospelí stravníci, ktorí sa nestravujú. Vtedy je lepšie si vyfiltrovať len nespárované záznamy pre overenie, či tu nie je stravník so zmenením osobným číslom, ktorého sa nepodarilo spárovať a pod.
  • Všetky - zobrazenie všetkých záznamov.
  • Nespárované - záznamy, ktoré sa na základe osobného čísla alebo mena nepodarilo spárovať so stravníkom.
  • Spárované - záznamy, ktoré sa podarilo spárovať s konkrétnym stravníkom.

Zoznam

 • - osobné číslo stravníka, na základe ktorého dochádza k párovaniu záznamov.
 • Stravník - meno a priezvisko stravníka.
 • S - zobrazovaný údaj hovorí o tom, či sa daný záznam podarilo spárovať so stravníkom v dochádzke (zelený záznam 1) alebo nepodarilo (červený záznam 2).
 • Dotáciav stĺpci sa zobrazuje či stravníkovi bude, resp. nebude aplikovaná dotácia na stravu.
 • Od - Do - dátum/rozsah, v ktorom sa stravníkovi ruší, alebo aplikuje dotácia na stravu. 
 • Text - doplnkový text.

Súčty

 • Počet - počet záznamov v zozname celkovo.
 • Nespárované - počet záznamov, ktoré sa nepodarilo spárovať so žiadnym stravníkom.

Akcie

 • Pridať - kliknutím na tlačidlo je možné pridať ďalší záznam. Následne na zázname vyplňte OČ stravníka.
 • Odobrať - odobratie záznamu zo zoznamu.
 • Úkon - tu je možné si ešte raz skontrolovať vykonávaný úkon.
 • Uložiť - po kliknutí na tlačidlo sa aplikujú požadované zmeny.
 • Zatvoriť - po kliknutí na tlačidlo sa formulár zatvorí bez vykonania zmien v evidencii.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard