Zoradiť podľa:
Počet položiek: 29
Nastavenie dotácie na jedlá je možné v aplikácii verzie 2.4.122 a vyššej. Pre aktualizáciu aplikácie kliknite na odkaz Stiahnuť inštaláciu / aktualizáciu iKelp Jedáleň a postupujte podľa návodu pre inštaláciu. Ak používate aplikáciu s čipovým systémom (ver. 2.6.xxx) , prosím kontaktujte technickú podporu... Viac...
Hromadný úkon slúži na evidenciu dotácií, resp. nároku stravníka na dotácie. Je možné tu hromadne pridávať, resp. odoberať stravníkom nárok na dotácie, je možné tu ručne evidovať vydanú stravu v prípade prepojenia s čipovým systémom, kedy nebolo možné aplikovať automatickú evidenciu. Rovnako tak je možné... Viac...
Podmienkou pre správnu evidenciu je potrebné mať definovanú výšku dotácie na stravu. Všetky potrebné nastavenia pre správnu evidenciu dotácie nájdete v návode Dotované jedlá v aplikácii iKelp Jedáleň . Dodržať postup na základe definovaných nastavení pre prihlasovanie stravníkov na stravu. (Nastavenie... Viac...
Pre jednoduchšiu evidenciu nároku stravníkov na dotáciu, je možné do aplikácie naimportovať z externého súboru zoznam stravníkom, ktorí nespĺňajú nárok na dotáciu, a je tak možné im hromadne túto dotáciu zrušiť. (Napr. neprišli na vyučovanie, ale neboli odhlásení zo stravy a pod.) Import dochádzky stravníkov... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme spôsob a postup registrácie stravníka na webovej jedálni pomocou kódu vygenerovaného na podklade k úhrade. Vytlačený kód na podklade k úhrade Ak ste na podklade k úhrade našli vytlačený prístupový kód na stránku www.ikelp.sk je možné sa pomocou kódu zaregistrovať a získať... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme, akým spôsobom je nutné postupovať v prípade zmeny vekovej skupiny stravníka. Potreba zmeny vekovej skupiny u stravníka najčastejšie nastáva na konci školského roka, kedy stravníci prechádzajú napr. z materskej školy do základnej, prípadne z prvého stupňa na druhý a pod.... Viac...
V tomto návode si popíšeme, aké jednotlivé kroky je potrebné vykonať v aplikácii iKelp Jedáleň ak je potrebné stravníkom spätne upraviť cenu za Normu(Stravnú jednotku). Vykonanie týchto úprav je potrebné len vtedy, ak sa normy stravníkom menia spätne, to znamená, že stravníci už boli na jedlá s touto... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme, princíp evidencie stravníkov, a prácu s nimi vrámci mesiaca z pohľadu prihlasovania, odhlasovania zo stravy, tlače podkladov k úhradám a tvorby výkazov. Tento návod vychádza z predpokladu, že už máte stravníkov založených v aplikácii a sú prihlásený na stravu. (Bližšie... Viac...
Pred samotným prihlasovaním stravy odporúčame preštudovať návod Platby za stravu . Prihlasovanie / odhlasovanie stravy je možné robiť dvomi základnými spôsobmi: Prihlasovanie / odhlasovanie jednotlivcov Hromadné prihlasovanie / odhlasovanie - je možné iba ak máte vytvorené skupiny stravníkov Prihlasovanie/odhlasovanie... Viac...
Okno stravníkov zobrazíte po kliknutí na Stravníci v hlavnom menu (alebo na tlačidlo s písmenom S na nástrojovej lište). V tomto okne je možné vytvárať nových stravníkov alebo upravovať stávajúcich, vytvárať a prideľovať skupiny stravníkov. Vytvorenie stravníkov Pri prvotnom vytváraní stravníkov je odporúčané... Viac...
Okno stravníkov zobrazíte po kliknutí na Stravníci v hlavnom menu (alebo na tlačidlo s písmenom S na nástrojovej lište). V tomto okne je možné vytvárať nových stravníkov alebo upravovať stávajúcich, vytvárať a prideľovať skupiny stravníkov. Vytvorenie stravníkov Pri prvotnom vytváraní stravníkov je odporúčané... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme ako je možné v aplikácii iKelp Jedáleň jednoducho zmeniť zaradenie skupín stravníkov. Popis situácie Máte vytvorené skupiny stravníkov, ale stalo sa Vám, že sa Vám zaradenie niektorej skupiny zmenilo. Máte vytvorenú napr. skupinu Žiaci, v ktorej sa nachádza podskupina Žiaci... Viac...
V tomto návode si poíšeme postup vyradenia stravníka z evidencie ak sa vo Vašom zariadení už nebude ďalej stravovať. Popis riešenia Pred tým, ako vyradíte stravníka z evidencie, je potrebné vysporiadať financie daného stravníka. Ak má stravník nedoplatok je potrebné aby svoje podlžnosti doplnil, v prípade,... Viac...
Tento článok popisuje, ako je možné v aplikácii iKelp Jedáleň zmeniť heslo stravníka pre webovú jedáleň v prípade, že svoje heslo zabudol, alebo sa z nejakého dôvodu nevie prihlásiť. Otvorte si zoznam stravníkov kliknutím na tlačidlo S v navigačnom panely aplikácie alebo na tlačidlo Stravníci v menu... Viac...
Tento návod je určený prevažne pre školské stravovacie zariadenia. Pred jeho aplikovaním je nutné aktualizovať verziu aplikácie minimálne na verziu 2.2.204 alebo 2.4.003. Uzatvorenie starého školského roku Pri prechode na nový školský rok je nutné v aplikácii vykonať niekoľko operácii. V prvom rade je... Viac...
Ak máte nastavene stravovacie zvyklosti stravníkov, ktoré sú podrobnejšie opísane v návode Stravovacie zvyklosti stravníkov , a chcete prihlásiť stravníkov na stravu otvorte okno Stravníci , kde kliknite pravým tlačidlom na skupinu stravníkov, ktorú chcete prihlásiť a vyberte možnosť Prihlásiť na stravu... Viac...
Výkaz stravovaných osôb V tejto krátej prezentácii Vám ukážeme ako veľmi jednoducho vytvoríte výkaz stravovaných osôb za daný mesiac. Automaticky zohľadňuje šeky, úhrady ako i samotné prihlasovania a odhlasovania stravníkov. Uvidíte, že s programom iKelp Jedáleň je to naozaj jednoduché. hcuzb15nakx Viac...
Pod pojmom hromadná úhrada budeme uvažovať uhradenie viacerých pohladávok naraz. To znamená, že ak máte napríklad zoznam úhrad stravy od stravníkov ale ešte nemáte tieto úhrady zaevidované v aplikácii môžete to urobiť hromadne iba podľa variabilného čísla úhrady a uhradenej sumy. Hromadné úhrady môžete... Viac...
Pod pojmom STRAVOVACIE ZVYKLOSTI budeme rozumieť akési zvyky stravníkov pri chodení na stravu. To znamená, že ak stravník napríklad chodí na stravu pravidelne každý pracovný týždeň okrem pondelka, je to jeho stravovacia zvyklosť. Tak isto môžeme nazvať aj fakt, že stravník si vždy objedná jedlo číslo... Viac...
Okno stravníkov zobrazíte po kliknutí na Stravníci v hlavnom menu (alebo na tlačidlo s písmenom S na nástrojovej lište). V tomto okne je možné vytvárať nových stravníkov alebo upravovať stávajúcich, vytvárať a prideľovať skupiny stravníkov. Vytvorenie stravníkov Pri prvotnom vytváraní stravníkov je odporúčané... Viac...
Pred samotným prihlasovaním stravy odporúčame preštudovať návod Platby za stravu . Prihlasovanie / odhlasovanie stravy je možné robiť dvomi základnými spôsobmi: Prihlasovanie / odhlasovanie jednotlivcov Hromadné prihlasovanie / odhlasovanie - je možné iba ak máte vytvorené skupiny stravníkov Prihlasovanie/odhlasovanie... Viac...
Okno Dochádzka stravníkov zobrazíte kliknutím na Jedáleň v hlavnom menu a následne kliknutím na možnosť Dochádzka stravníkov (alebo priamo kliknutím na tlačidlo s písmenom D na nástrojovej lište). V tomto okne môžete prezerať dochádzku jednotlivých stravníkov, konkrétne kto je na ktorý deň prihlásený... Viac...
Pred samotnou tlačou šekov a podkladov pre úhrady odporúčame preštudovať články Platby za stravu a Nastavenie tlače šekov . Pri tlači šekov a podkladov pre úhradu je hlavné si uvedomiť, že pri hromadnej tlači týchto dokladov (tlač pre celú skupinu) sa vytlačí daný druh dokladu iba stravníkovi, ktorý... Viac...
Výkaz stravovaných osôb vytvoríte v okne Výkaz stravy , ktorý zobrazíte kliknutím na Výkazy v hlavnom menu a následne kliknutím na Výkaz stravovaných osôb . Okno Výkazy stravy je rozdelený na niekoľko častí. V ľavej časti vidíte jednotlivé výkazy za dané mesiace. Napravo od tejto časti sú podrobnejšie... Viac...
Vyhľadávanie stravníka je možné niekoľkými spôsobmi. Otvorte okno Stravníci. Do písacieho okienka s obrázkom lupy (do ktorého sa prepnete stlačením klávesy F7, alebo priamo kliknutím) môžete písať: priezvisko stravníka číslo stravníka hviezdičku a písmena, ktoré obsahuje meno alebo priezvisko daného... Viac...
Platby za stravu je možne uskutočňovať tromi spôsobmi. najpoužívanejším spôsobom je platba vopred. Pri tomto spôsobe prihlásite daného stravníka vopred na nasledujúci mesiac podľa predpokladanej dochádzky (napríklad na pondelok až piatok) a hneď aj vytvoríte podklad na úhradu, alebo poštovú poukážku.... Viac...
Pred samotným tlačením šekov z aplikácie iKelp Jedáleň je nutné nastaviť polohu šeku v tlačiarni. V praxi sa najčastejšie vyskytujú dva druhy tlačiarní: s posuvníkom k stredu s posuvníkom ku kraju Vložte šek do tlačiarne a stabiluzujte jeho polohu posuvníkom (ako je vidieť na predchádzajúcich obrázkoch),... Viac...
Pri evidovaní stravníkov je nutné každého stravníka prideliť do vekovej skupiny. Aplikácia umožňuje vytvoriť vekové skupiny a ich priradenie do kategórie v rámci materiálno-spotrebných noriem: Kategória A - do 6 rokov Kategória B - od 7 do 10 rokov Kategória C - od 11 do 14 rokov Kategória D - od 15... Viac...
Ak prechádzate z ručného evidovania stravníkov (alebo z evidovania iným programom) na aplikáciu iKelp Jedáleň, je nutné vyriešiť prvotné vytvorenie stravníkov. Prvým krokom pri vytváraní stravníkov je vytvorenie vekových skupín. Pre bližšie informácie pozrite návod Vekové skupiny . Aktivujte druhy jedál,... Viac...
GoPay VISA, MasterCard