Dva jedálne lístky v aplikácii iKelp Jedáleň

V tomto návode vám vysvetlíme, akým spôsobom je možné vytvárať dva jedálne lístky v aplikácii iKelp Jedáleň. Dva jedálne lístky je vhodné mať vtedy, ak sa varí pre Materskú aj Základnú školu, a pre každých stravníkov chcete mať nezávisle jedálne lístky aby deti v škôlke vedeli čo sa bude variť a deti v škole zase na jedálnom lístku mali to, čo sa pripravuje pre nich. Pozor, nakoľko sa pri tomto postupe mení nastavenie druhov jedla a noriem u niektorých stravníkov odporúčame túto zmenu vykonať pred prihlásením stravníkov na nový mesiac.

Pre správnu evidenciu bude potrebné nastaviť

Pred tým, ako bude aplikácia ponúkať pri vytváraní dva jedálne lístky, je potrebné vykonať niekoľko základných nastavení.

 • Vytvoriť nový druh pre jedálne lístky.
 • Nastaviť druh jedla a nadefinovať, na ktorom jedálnom lístku sa bude ktorý druh ponúkať pre výber.
 • Správne nastavenie noriem stravníkom.

Modelová situácia

V tomto návode si konkrétne prejdeme postup vytvorenia druhého jedálneho lístka za predpokladu, že sa varí pre Materskú a Základnú školu. V Materskej škole bude na jedálnom lístku desiata, obed a olovrant a v škole to bude len obed, ktorý môže, ale nemusí byť rovnaký ako v škôlke.

Nastavenie evidencie druhého jedálneho lístka

 1. Kliknite na tlačidlo Nastavenia v menu aplikácie.
 2. Vyberte možnosť Číselné rady druhov.
 3. Kliknutím na tlačidlo Pridať pridáte nový druh - Jedálne lístky.
 4. Pre novo vytvorený druh nastavte Obdobie na Ročne.
 5. V zozname sa už druh s názvom Jedálne lístky nachádza, preto ich pre jednoznačnosť premenujte (Nižšie sú len príklady pomenovania. Ako si ich pomenujete je len na Vás. Dôležité je, aby presne definovali daný jedálny lístok.)
  1. Jedálne lístky - MŠ.
  2. Jedálne lístky - ZŠ.

Priradenie jedálneho lístka ku konkrétnemu druhu stravy

 1. Otvorte Nastavenia aplikácie.
 2. Vyberte možnosť Druhy jedál.
 3. Kliknutím na tlačidlo Pridať vytvoríte nový druh jedla. 
 4. Tento si pomenujte Obed ZŠ. (V prípade, že sa varia aj iné druhy jedál, ktoré sú rovnaké ako v škôlke napr. desiata, založte si takto aj desiatu.)
 5. Nastavte si výživový faktor podľa príslušného druhu stravy. (Odporúčame vychádzať z už preddefinovaných hodnôt.)
 6. V stĺpci Druh jedálneho lístka nastavte pre konkrétny druh Jedálny lístok, pre ktorý je druh určený. (Pri druhoch jedál Desiata, Obed, Olovrant bude podľa predchádzajúcich nastavení priradený druh Jedálne lístky - MŠ. Pre novo vytvorený druh jedla Obed ZŠ, priraďte Jedálne lístky - ZŠ.)

Nadefinovanie cenového predpisu pre nový druh jedla

V predchádzajúcom postupe bol vytvorený nový druh jedla, Obed ZŠ. Teraz je potrebné nadefinovať finančný predpis pre tento druh stravy. Pozor však na to, že už zrejme budú vytvorené nastavenia pre pôvodný druh stravy Obed. Tieto je potrebné zrušiť.
 1. Otvorte Nastavenia aplikácie.
 2. Vyberte možnosť Normy.
 3. Kliknutím na tlačidlo Pridať prídáte nastavenie pre nový druh jedla.
  1. Veková skupina, môžete ponechať nastavenia Všetky.
  2. Druh stravy, v našom prípade sa jedná o druh stravy Obed ZŠ.
  3. Platnosť od prvého dňa v mesiaci v ktorom sa robí zmena.
  4. Kliknutím na tlačidlo Uložiť potvrdíte vykonané zmeny.
 4. Pre vekové skupiny ZŠ, napr. Žiaci 1, Žiaci 2, prípadne zamestnanci vyplnte pre druh stravy Obed ZŠ nastavenia cien, ako boli pre dané vekové skupiny definované nastavenia pre druh stravy Obed. (Pozor, pre vekovú skupinu Materská škola sa nastavenia nemenia, preto cenu za obed tejto vekovej skupine nanastavujte, už je nastavená.)
 5. Zrušenie pôvodných nastavení vekovej skupiny pre druh stravy Obed pre danú vekovú skupinu. (Pozor, Obed sa pre vekovú skupinu MŠ nemení, preto nastavenia nemente. Nastavenie pre druh stravy obed je potrebné odobrať z vekových skupín Žiaci 1 , Žiaci 2 prípadne Zamestnanci a pod.)
Bližšie informácie o nastaveniach vekových skupín a noriem sa dočítate v ONLINE kurze k aplikácii iKelp Jedáleň - ONLINE videokurz v časti Skladová evidencia v lekcii 3 a 4.


Nový Jedálny lístok

Ak boli vykonané správne všetky nastavenia, je možné vytvoriť Jedálny lístok pre MŠ a nezávisle pre ZŠ.

V zozname Jedálnych lístkov kliknite na tlačidlo Úkony, následne na tlačidlo Nový a vyberte príslušný druh. Pri novom jedálnom lístku pre MŠ sa budú pri vytváraní a priraďovaní jedál ponúkať len tie, ktoré sú pre MŠ teda desiata, obed, olovrant a pri vytváraní jedálneho lístka pre ZŠ to bude len obed, prípadne iné ak boli nastavené.

Pozor, tento postup nerieši nezávislé odpisovanie stravy zo skladu. Ak chcete aj nezávisle odpisovať stravu zo skladu, pre evidenciu napr. čo bolo zo skladu vydané pre MŠ a nezávisle pre ZŠ. Táto problematika je riešená v návode Evidencia viacerých stravných listov.  

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard