Druhy jedál

Nastavenia druhov jedál nájdete v okne Nastavenie druhov jedál, ktoré zobrazíte kliknutím na Nastavenie v hlavnom menu a následne kliknite na Druhy jedál. Nastavenie druhov jedál slúži na aktiváciu, deaktiváciu, vytváranie a vymazávanie druhov jedál používaných v aplikácii.

nastavenie druhov jedal

V tomto okne môžete upravovať:

  • aktivitu druhu jedla - reprezentuje ju označenie zaškrtávacieho políčka v stĺpci A. Predvolene je v aplikácii aktívny iba jeden druh jedla a to Obed. Kliknutím na zaškrtávacie políčko aktivity daného druhy aktivujete alebo deaktivujete tento druh. Aplikácia ďalej pracuje iba s aktívnymi druhmi a stravníkov je možné prihlasovať iba na tieto druhy stravy.
  • poradie - v akom poradí budú jedlá zobrazované (napríklad na jedálnom lístku).
  • názov - je možné zmeniť názov druhu jedla.
  • počet jedál - maximálny počet jedál daného druhu (napríklad ak používate viacej obedov, konkrétne Obed 1 a Obed 2, zadajte počet jedál 2).
  • výživový faktor - výživový faktor daného druhu jedla.
  • druh výdaja - odkiaľ budú vydané suroviny na dané jedlo.
  • farba - ktorou chcete aby bolo reprezentované jedlo. Sprehľadníte tak niektoré zobrazenia druhov jedál (napríklad pri prihlasovaní na stravu).

Nový druh stravy vytvoríte kliknutím na tlačidlo Pridať. Následne vyplňte potrebné údaje. Druh jedla nie je možné odstrániť, ale je možné ho deaktivovať.

Na záver nezabudnite vykonane zmeny uložiť.

Popis práce s oknom Druhov jedál popisuje nasledovné video, ktoré je vytvorené pre príklad materskej školy.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard